ኣገዳሲ ውሳኔ

ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ኣንታ መዓር ኣፉ

“ኢሎምና እንዲዮም ንጀና ሓሊፉ”

 

ንሕና ንሓድነትና!

ሸጥ ማዓንጣና!

 

 

ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ዝግበር ቃልሲ ኣብ ዝሕይለሉን ሓድነት ደምበታት ተቓውሞ ጎሊሑ ኣብ ዝራኣየሉ መበል ዓሽራይ ዓመት ምምስራት ሰልፍን ኣብ ሕሉፍ ናይ ቃልሲ እዋናት ተኸታተልቲ ዓወታት ፖለቲካዊ መኽሰባት ኣብ ዝሓፈስናሉ ፡ርእቶን ዕላማን ሰልፊ

"ኣነ ንሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ብኹሉ ባህሪያቱ"የ ዘደንቖ፡ ዕጉስ"ዩ ልዕሊ ኩሉ ካኣ ዓቃቢ

ምስጢር"ዩ ነይሩ፡ ንፉዕ መራሒ ክኽደካ ክሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፡ እቲ ጓሂ መሪር"ዩ፡ ንሱ"ኳ

 

ብ /ኣማን ሰላም

 

ድምጽኻ ድምጺ ህዝቢ ብደቕኻ

ተላዒሉ ኣንጻር ደመኛኻ

 

እምቢ ንምልኪ ንዲክታቶር ኢሉ

ንዓለም ኣስምዑ ናይ ፍትሒ ቃሉ

 

ዝከበርኩምን ዝከበርክንን ኤረትራዊያን ደለይቲ ፍትሒ

ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኩም ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ

ንምነየልኩም ::

05 May 2016

31 March 2016

19 March 2016

26 May 2016

መጸዋዕታ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቭ 23 ሰነ 2016

ኣብ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር ናይሮቢ

ዝቐረበ መግለጺ፡ ብመሓመድ ብርሃን ብላታ

ኣቦ ወምበር ተጋድሎ ሐርነት ኤረትራ ተጋዳላይ ሑሰን ከሊፋን ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ተጋዳላይ

ዓብዱላሂ ሐምዶይን ብሐይልታት ጸጥታ ሱዳን ተኣሲሮም ኣለዉÆ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ

ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤረትራውያን ኣብ ሽወደን ንዕለት 30-01-2016 ጉባኤ ክንገብር

ኣብ ምሽብሻብ ንርከብ። ”ጀበርትነትና፡ማእከልነትና” ዝብል ቴማ ብምልዓል፡ኣብ ወቅቲ

ህጹጽ ጸዋዒት ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፡

ብቐዳምነት ኣብ ሓባራዊ ሃገራዊ ቃልሲ ዝተሞርኮሰ ዕዙዝ ሰላምታይ ብምቕዳም፡ እዚ ዓብን ኣገዳስን

19 January 2016

01 January 2016

03 February 2016

ህዝባዊ ኣኼባ ንገምጋም ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ኒዩ ዮርክ፡ 29 ጥቅምቲ 2015።

ንሕና ኣብ ከተማ ስያትልን ከባቢኣን ንርከብ ኣሰናዳእቲ ግዝያዊት ሽማግለ ናይ ደለይቲ ፍትሕን፡

ደሞክራሲን ፡ ኤርትራውያን ብዛዕባ’ቲ ኣብ ከተማ ኒዩ ዮርክ ካብ 3000 ንላዕሊ ዝቑጽሮም ካብ ኣመሪካን፡

ንሕና ንበዝሕ

 

03 November 2015

ተጋዳላይ ግዳይ ድዩ ወይስ ጠንቂ

ናይቲ ጉዕዙይ ህግደፋዊ ፖሊሲ

ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም

30/11/2015

2ይ ክፋል

 

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ናይ ጽሑፈይ፡ ከምዚ ክብል ኢየ ተፋንየኩም። “እቶም ግዳያት ናይ ዘይውርዙይ

ዘለፋታት ኮይኖም ዘለዉ፡ ሃገራዊ መንነት

30 November 2015

ጉባኤ ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤረትራውያን ኣብ ሽወደን

ንዕለት 30-01-2016

14 October 2015

ሰንፈላል ኮይኑ ናብራና፡ ቅሳነት ስኢና

ኣየነስምዕ ኣይነድምዕ ስደት ጥራሕ ኮይና

ወጊሑ ክሳብ ዝዓርብ መዘራቢ ዛዕባ ኮይና

ክሳብ መዓስ’ዩ ከም’ዚ ኢልካ ናብራ።

 

ስቓይናን ኢልቂትናን ፈቖዶ ይዝረበሉ

ፈጺምና ግን ኣይንመሃረሉን መሊስና ንውስኸሉ

 

ፍትሕ ህግደፍን ደምህትን

“ክሻ በል ክትድረር!”

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 10 መስከረም 2015

ሓሙሻይ ክፋል

 

ግርምቢጥ፡ ናባና ኢዩ’ኮ ተራእዩ ዘሎ። ‘ክሻ በል ክትድረር’ ፈጺሙ ዘይወሓጠለይ ቴማ ኢዩ። ዝተጋደለ ዝጉህየሉ፡ ዘውደልደለ ዝነግሰሉ ግዜ ኢዩ ኮይኑ። ናይ ጽሑፍቶ ጉዳይ’ዩ፡ ሙሉእ ንእስነተይ ናጽነት ሃገረይ ኣብ ምምጻእ ኣሕሊፈዮ።

12 September 2015

ብቀደሙ’ውን እንተኾነ ቅዱስ መርዓስ ኣይነበረን!!! ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ኣብታ ኩሉ ዘይሰኣና ሃገርና ኤርትራ ሓደ ነገር ተኸሲቱ። ብርግጽ እቲ ተርእዮ መኣስ ይትኮስ ደኣ’ዩ ኔይሩ እቲ ሕቶ እምበር ከም ታይም ቦምብ ቲክ-ቲክ ክብል ዝጸንሐ ጉዳይ’ዩ።

19 September 2015

ኣብ ዝኽሪ መበል ሓምሳን ኣርባዕተን ምጅማር ሰውራ ኤርትራ

ኣለኹም’ዶ እንዳባ! እስከ ኣይንህመም’ሞ፡ ኢሂን-ሚሂን ኢልና ጉዳይና ንግበር። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ፡ ብእግራ ኢያ ትቕልቀል። ሎሚ ኣብዚ ዘመነ ‘ክሻ በል ክትድረር፡’ ንውሽጣዊ ኩነታት ስርዓት ህግደፍ ንምኩሕሓል ኩሉ ዓይነት ኮስሞቲክ ተወዲኡ ኢዩ።

23 August 2015

ኤርትራ ሃገርና ፡ ዓመት መጸ ነቶም ንናጽነታ ኢላ ዝኸፈለቶም ጀጋኑ ሱውኣት ደቃ እናዘከረት ደም ክትነብዕ ካብ እትጅምር ርብዒ ዘመን ኣቁጺሩ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ፡ ሎሚ ዓመት ውን ከም’ተን ዝሓለፋ ቀዳሞት ናይ ሕሰም ዓመታት ለውጢ ኣብ ዘይብሉ ፡

01 September 2015

“ክሻ በል ክትድረር!”

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 22 ነሓሰ 2015

ራብዓይ ክፋል

 

ዝነደየ ነጋዳይ’ሲ ሕሉፍ መዛግብቱ ይግጽል ከምዝበሃል፡ ሕጂ ነቲ ኣብ ኢድ ዘሎ መድረኻዊ ዕማም ምእላይ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ብድሕሪኡ እንታይ ይገበር? ንዝብል ንጹር መደባትን ዝጸልመቶም

12 August 2015

ዓወተ ንኾርዓሉ ጅግና ደኣምበር መሸቀጢ ክኸውን ኣይንፈቕድን!!

ሓዯ ሓሌዊ ኣባጊዕ፡ ዗ይተማህረን እንድ ሕሳባት ዗ይብለን ክነሱ፡ ዕየት’ውን ትኹን እንተጠፊኣቶ፡ መውዯቒቓን ኣጠፋፍኣኣን ከይፈሇጠ ዯቂሱ ኣይሓዴርን ኢዩ። ህዜቢ ኤርትራ ዯኣ ምስ በሊዑኡ ተኹሊን ኣዚብእ መኮንናትን ንክሊፈን፡ እንታይ ረኸቦ? በራውር ዯቁ፡

29 June 2015

ሓድነት ደለይቲ ፍትሒ

ዓወት ህዝብና ኢዩ

1ይ ክፋል

ብ/ኣማን ሰላም

 

ከመይ ነይሩ ኢቲ ወዕሎ

ስቃይ ህዝብና ዝተነግሮ

ዓለም ዝሰምዖ ዘቃለሖ ዝመስከሮ

ናይቶም ዘይ-ሰብ ድንቁርና

ዝበሉ ዲክታቶር ይሕሸና

 

 

05 July 2015

ይዋእ ኢኺ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!

ረዴኢ መሓሪ /ኣሇና/ 29 ሓምሇ 2015

ማይ ካብ ዒይኑ ኣይዘረግ! ዛራ ማይ ኣብ ዒይኑ ኮይኑ ዝዘርጎ ርጉም ጉሒሊ እንተሃሌዩ፡

ብትሕቲኡ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣይህለን ኢዩ። እዞም ኣብ ስእሉ እንርእዮም ዘሇና ናይ ኢሳይያስ

ሹምባሻት፡ ‚ካቢነ-ሚኒስተራት‛ ኢዮም።

29 July 2015

ዒሻ በጊዕ ምስ ተኹሊ ዕርክነት!

ረዴኢ መሓሪ /ኣሇና/ 29 ሰነ 2015

ደምዳሚ መግለጺ

3ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

 

ብዕራይ!! ሳዕሪ እምበር ገደል ኣይረኣኻን!!

ብተጋዳላይ ሞራል ተኽለሃይማኖት

 

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ለንዶን ዕውት ኣኼባ ኣካይዱ

ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ንመምህር

ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ

 

ጋዜጣዊ መግለጺ

ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ሃገራዊ ምምኻራዊ ዋዕላ

ስርሓቱ ጀሚሩ

 

ዕዙዝ ሃገራዊ ጻዊዒት ንደለይቲ ፍትሒ

ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ናጽነት ኤርትራ !!

 

ኩሎም ኣህዛብ ዓለምና ኣብ ታሪኻዊ ኣመጻጽአኦም ምስ ባህልን እምነትን እናተኣሳሰረ ዝጠምር ናይ ሓባር ረቋሒ ኣለዎም፡፡ እዚ ብዘየገድስ እምነት፡ ዓሌት፡ ቋንቋ፡ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሃገር የጽልሉ፡፡ ህዝቢ ባዕሉ ድማ ነዚ ጥርናፈ ክነብር ዝገብር፡

ዘይተነግረ ድኣ እምበር ዘይተባህለን ዘይነበረን ኣይነበረን ዝበልዎ ለባማት ንእዛ ወርቃዊት መጽሓፍ

ኤርትራውነትናን ጸገማትናን ኣርእስታ ቦኽሪ መጽሓፍ ናይ ኣቦናን ኣያናን ወደባት ግርማይ ኪዳነ ደጋጊመ

ክሻ በል ክትድረር!

6ይ ክፋል

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 03 ጥቅምቲ 2015

 

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪኽ ኣለዎ። ኣብ ሕሉፍ ታሪኹን ህሉው ኩነታቱን ተሞርኲሱ ድማ መጻኢታቱ ይእንፍት። ሕብረተ ሰባት ዝውንኑዎ ክብርታትን ወግዕታትን ባህላዊ ጭዋነትን ሃገራውነትን ካብ`ቲ ታሪኻዊ

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ፣ ብዕለት 27 የካቲት 2016 ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፣ ኣባላት ሰልፊን ከምኡ ውን ብርክት ብዝበሉ ደገፍትን ተዳናገጽትን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተኻፈልዎ ዕውት ኣኼባ ተኻይዱ።

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንሕሱም ተግባር ግፍዒ ግበታዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝፈጾሞን ገና እውን ዝፍጽሞ ዘሎ ኣነዋሪ ተግባራት መቀጸልታ ዝኾነ ኣብ ዕለት 03 ሚያዝያ 2016 ዓ/ም ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ዝቁጽሮም ጉዱዳት ዕስኩራት መናስእሰያትን ነበርቲ

ኣብ ብሩህ ተስፋታት ሓድሽ ዒመት 2016ን ከሙኡውን መበሌ ዒስራይ ዒመት ምምስራት ሰሌፊ መንፈስን ሓድነትን ዝዒሰል ሃዋሁው ፡

ኣብ ናይሮቢ ብዝተኻየደ ሃገራዊ ምምኻራዊ ዋዕላ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዚቖመ ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ፡ ቀዳማይ ኣኼባኡ ብ22 ታሓሳስ 2015 ኣካይዱ። እዚ ኣኼባ’ዚ ከምኡውን ስዒቦም ዝተካየዱ ኣኼባታት፡

25 May 2016

18 March 2016

01 February 2016

29 December 2015

24 October 2015

12 January 2016

14 April 2016

ተጋዳላይ ግዳይ ድዩ ወይስ ጠንቂ

ናይቲ ጉዕዙይ ህግደፋዊ ፖሊሲ

ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም ሕዳር 24 2015

ብዙሓት ሰባት “እዚ ሕቶ`ዚ ክለዓል`ውን ኣይነበሮን” ከም ዝብሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እንተኾነ ብገለ ሰባት ንክብርን ተራን ተጋደልቲ ዘቛሽሽ ዘረባታት ይስማዕ ስለ ዘሎ፡

23 November 2015

ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ኣንታ መዓር ኣፉ

ኢ…ና እንዲዮም ንጀና ሓሊፉ

 

28 March 2016

"ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ዝተማህረ ሰብ መጠን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳይት

ዝነበሮ ኣታሓሳስባን ኣራኣእያን ምስ መዛንኡ ብኽፍት ዝዛቲን ዝካታዕን ጥራይ ዘይኮነስ…

 

መግለጺ ኩናኔ

ብኤርትራውያን ግዳያ ኣብ ማእከል ኣስመራ

 

ናይ ሓጋይ ወርሓት ዝጸልእ መን ኣልዩ። ኣብ ገለ እዋናት ጠገለ-ዘይብሉ ሙቕት ኣብዝኾነሉ፡ ናይ እዋኑ ናይ ስምዒት ቃላት

"ክራማት ዝናፍቕ" የሎን ማለት ግን ኣይኮነን። እምበር ንዓይንኻ ብርሃን፡ ልብኻን ቀልብኻን ዝኸፍት ህዋ እናሬአኻ እቲ ብሰባት

06 September 2015

ተራ ግሉጽነትን ነጻ ፕረስን ኣብ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን

ምእንትኡ ዝኽፈል ዋጋን

ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም

 

ወርሒ መስከረም ኣብ ታሪኽና፡ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ለውጥታት ዝተራኣየላ ወርሒ ኢያ። ባሕቲ መስከረም 1961 ዓ. ም ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ጎነጽ ተሰጋጊሩ። 18 መስከረም 2001 ዓ.ም ድማ፡

18 September 2015

ኢሳይያስ ነጠብጣብ ኢንፍዩዥን ወዲ ኢዩ። ንዓመተ 2016 ዘስግር እስትንፋስ ድማ የብሉን። ብድሕሪ ንነዊሕ ዓመታት ናብ መቓብር ሓርበኛታት ምምልላሱን፡ ዕንባባታት ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ምቕማጡን፣ መልኣከ-ሞት ኣለልዩዎ ኣሎ።

03 October 2015

ቅነ ሓፍላታት ወዲኡ ደጊም ክራማት ኣትዩ

ቀዋሚ ሽማግለ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሳልሳይ ምዱብ ኣኼብኡ ልክዕ ኣብ እዋኑን ግዜኡን ተጋቢኡ ካብቲ ዝሓለፈ ካልኣይ ምዱብ ኣኼብኡ ዝተረከቦም ውድባዊ መደብ ስራሓት ዝተተግበሩን ጌና ኣብ መስርሕ ዝረከቡን ብሓፈሻ ንምግምጋም ኣብ ዕለት 16 ነሓሰ, 2015

21 August 2015

መግለጺ ሰደግኤ፡ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም፡

ምጅማር ዕጥቃዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡

 

ባሕቲ መስከረም፡ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ፍሉይ ታሪኻዊ ስፍራ ዘለዋ ክብርቲ ዕለት እያ። ህዝብታትና፡ ካብ ኣርባዓታት ክሳብ መወዳእታ ሓምሳታት፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶምን ልኣላውነቶምን፡ ብሰላማዊ ኣገባብ ዘካየዱዎ ቃልሲ፡ ብሓያላት መንግስታት

01 September 2015

ቀዋሚ ሽማግለ

ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ

ሳልሳይ ምዱብ ኣኼብኡ ኣካይዱ ፡፡

ብላሽ ታሕሪር! እቶም ናጽነት ዘምጽኡን ባንዴራ ዝተኸሉን ጀጋኑ ኤርትራውያን ናብ ጎዳጉዲ ዒራ-ዒሮ ሓቒቖም ኢዮም። ክሻ እቲ ስለ ናጽነት ኤርትራ ሓንቲ ጸጸር እውን ዘይደርበየ ወዲ ትግራይ ድማ ብባንዴራ ሰማእታትና ማዕሪጉ፡

08 August 2015

“ክሻ በል ክትድረር!”

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 08 ነሓሰ 2015

ካልኣይ ክፋል

 

ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ

ሃይማኖት እስልምና ድማ ብፍላይ፡ ከምኡ’ውን ንኩሎም ዯለይቲ ዯሞክራስያዊ ለውጢ፡

17 July 2015

ርሑስ ዒድ ኣልፈጥር 2015

ብኣጋማሚ ሓድሽ ዓመት 1915፡ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ምስ "ቲቪ-ኤረ " ኣብ ዝገበሮ

ቃለ-መጠይቕ፡ ነቲ ብ1997 ዝተነድፈ ቅዋም ኤርትራ "ዝሞተ ሰነድ'ዩ" ብዝብል ናይ ብድዐ ቃል፡

05 July 2015

ቅዋም ክነድፍ ይኹን ከፍርስ ስልጣን ዘሎዎ መን'ዩ?

ብያሲን ዑመር

ድምጽኻ ድምጺ ህዝቢ ብደቕኻ

ተላዒሉ ኣንጻር ደመኛኻ

እምቢ ንምልኪ ንዲክታቶር ኢሉ

ንዓለም ኣስምዑ ናይ ፍትሒ ቃሉ

ዓለም እውን ፈሊጥዎ ነዚ ማፍያ ሽፍታ

ኣብ ፍርዲ የቅርቦ ኣሎ ንህዝቢ ኦፈይታ

 

28 June 2015

ድምጽኻ ! ድምጺ ህዝቢ ! ብደቕኻ !

ተላዒሉ ኣንጻር ደመኛኻ !

ብ /ኣማን ሰላም

 

ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኸባ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት!!

 

ቅድሚ 25 ዓመት

ብኢድ ሸፋቱ ዝሓለፍት

ክብርቲ !!!!!!!! ሂወት

 

ሕጂ ውን መነእሰይ

መግለጺ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ኣብ መበል 67 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ

ሎሚ እውን ኣብ ኣሰርካ ኣለና !!!

 

ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ጨንፈር ለንደን ዝተጸወዐ ህዝባዊ ኣኼባ 03/01/16

 

ኣባላት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ

መልሲ

 

‘መነእሰይ አንታ ተስፋ ጽባሕ

አብ ዘለኻዮ ተዳሊኻ ጽናሕ

አብ ሓርነታዊ ቃልሲ ቀላጽምካ ይዘርጋሕ

ሓፋሽ ህዝቢ ባአኻ’ዩ ዝምካሕ

 

ሓርነት ንኽትለብስ ሃገር

እቲ ቁዋም ባአኻ ይተግበር

 

ነቲ ቀዳማይ ዕላማና ሃገራውነት

ክበታትኑ ናይ ህዝቢ ሓድነት

ጀሚረሞ ብጉዳይ ብሄረነት

 

የለኹምን ክብሉ ንምጽናትና

 

ብብጻይ ዑቑባዝጊ ድቡስ፡ ኣቦ መምበር ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ዝምራሕ ሰፊሕ ህዝባዊ

ኣኼባ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ተዳልዩ ምህላዉ ብዓቢ ተገዳስነት ንሕብር።

ነቲ ብዕለት 22/3/2016 ብሽም ሰልፊ ናህዳ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቶጎሩባ ዝወጸ ጽሑፍ፣ ንሕና ከም ጨንፈር ብዛዕባ ዚ ጽሑፍ ምንም ኣፍልጦ ከም ዘይብልና ክንሕብር ንፈቱ፣

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን ኣሓትን ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራ፡

ብመሰረት ውሳኔ ዕለት 25-27 መጋቢት 2016 ኣብ ሆላንድ ዝተገብረ ጉባኤ

ማሕበራት ኤርትራውያን ብሄረ ጀበርቲ ኤውሮጳ ምርኩስ ብምግባር፡

ኣቐዲሙ ብዝተላእከን ብዝተዘርገሐን ዕድመ መሰረት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ከተማ ለንደን ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ብኣቦ መንበር ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ኩለ ዝፈልጦን በብእዋኑ እናተራእየ ዝመጸ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብኹሉ መዳዩ ማለት ብፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ዱፕሎማሲያዊ፣ ወተሃደራዊ መዳዩ ኣዝዩ እናተዳኸመን

25 December 2015

05 May 2016

04 February 2016

05 April 2016

07 January 2016

27 March 2016

29 January 2016

ብስራት!

 

 

ንባይቶ እንዳ’ባ ንበገስ!

ብንኣምን ተኪኤ

ጀርመን፡ 17/11/2015

ኣብ ኤርትራ እቲ ምረትን ሽግራትን ህዝብና እናዓበየ፣ ብኣንጻሩ ናይ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ቅልውላው ኣብ ኩሉ መዳያት

እናወሰኸ ይኸይድ ስለዘሎ፣ ንውድቀት ህግደፍ ዝሕብሩ ምልክታት ከኣ እናበረኹ ይኸዱ ከምዘለዉ ይገልጹ።

23 October 2015

ሓደ ሓደ ጊዜ፡ ሓቂ ክትጉሰ ትርእያ’ሞ፡ በጨቕ ክኣ ይብለካ፡፡ ክሳብ መዓስ’የ ትም ክብል ኢልካ ውን ንነብስኻ ትገንሓ። ዝመስለካ ክትብል ወይ

21 November 2015

ጋዜጣዊ መግለጺ ቊ. 20

ቅልውላው ኤርትራን ፍጻሜ ቅትለትን።

ብ5 መስከረም 2015 ኣብ ኢታሊ ከተማ ቦሎኛ ብደለይቲ ፍትሒ ብሓባር

ምስርሕ ናይ ሓባር ፍታሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ተማ ዝተገብረ ጉባኤ ብዓወት ከም

ዚተዛዘመ ኢታ ኣሳናዳኢት ናይቲ ጉባኤ ሓቢራ ::

17 September 2015

ጻውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኒውዮርክ

ሓባራዊ ድምጺ ደገፍ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

 

ኣብ ኒዮርክ ኣብ ቀጽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብምድጋፍ ሰፊሕ ሰላማዊ

ሰልፊ ከካይድ'ዩ።

 

22 September 2015

ብሓባር ምስርሕ ናይ ሓባር ፍታሕ

ደሓን ይእተዉ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብ “ቱር ደ ፍራንስ “Tour De France” ብብሽግለታ ተወዳዲሮም ኣንጸባራቒ ዓወት ዝተጓናጸፉ መንእሰያት ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ ቁዱስን ጸባ ኣስትዮሙና።

27 August 2015

ደምዳሚ መግለጺ

3ይ ስሩዕ ኣኼባ፡ ማእከላይ ሽማግለ፡

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡

 

ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ 25 ክሳብ 31 ነሓሰ 2015 ተኻይዱ።

 

ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት እዩ ተሰላሲሉ።

06 September 2015

ስፖርታዊ ዓወትና ናብ ፖሎቲካዊ ዓወት ክሰጋገር ኣለዎ

‘ጉድ ዘገርም፡ ኣድጊ ምስ ዝብኢ ይኸርም!’ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብልክዕ ከምዚ ኢዩ ዝመስል። እቶም ብዘይካ ንከብዶም ንካልእ ክሓስቡ ዘይክእሉ ኤርትራውያን ሰበ-ስልጣናት፣ ምስቲ ዝብኢ ሃገርና ክሓግዩን ክኸርሙን ኢዮም መሪጾም።

15 August 2015

“ክሻ በል ክትድረር!”

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 15 ነሓሰ 2015

ሳልሳይ ክፋል

 

ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ፡ ግዜ ከም ሰተታ ንክግምጠል ዝቀራረብ ዘሎ ኢዩ ዝመስል’ሞ ምቕናይ ጥራይ። ኣከያይዳ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ እታ በብመዓልቱ ናብ ክሳድ መሳርሕቱ ዝውርውራ ገመድ መመሊሳ ኢያ እትሽንቆቕ ዘላ።

05 July 2015

“ክሻ በል ክትድረር!”

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 05 ነሓሰ 2015

ቀዳማይ ክፋል

 

ዝሰምዏ ይስማዕ፡ ሃገር እናባዯት ፈሉጡ ዝጸመመ ከኣ ምሕረት የውርዯለ! ኣዱኣ ገዱፋ ንሓትኖኣ

ትናፍቕ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጻዕዲ ፈረንካ ከፊለ ዘምሃሮም፡ ክንዯይ ድክተራትን ፕሮፈሰራትን፡ክንዯይ ሉቀ-

ሉቃውንቲ ኣጥፊእካን ኣባሪርካንሲ፡

05 August 2015

ኮ/ል ተስፋልደት ተኣሲሩ፡ ምቕናይ ጥራይ!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/ 05 ሓምለ 2015

 

ድሕረ ባይታ፡ - ዝኽትምና ዝብል ቃል ኣብ ሕ/ሰብ ኤርትራ ዝውቱር ኢዩ። ኣቡኡን ኣዲኡን ወይ ሓዲኦም ዝሞቱዎ ቆልዓ፡ ግቡእ ሓልዮት ናይ ወለዲ ስለ ዝጎድሎ ዘኽታም ይበሃል።

29 June 2015

ውዕሎ ጀነቫ 26 ሰነ 2015

እቲ ፍሕሹው ገጽ ተጋዳላይ፡ ዳግማይ ኣብ ጀነቫ ርእየዮ

ታደሰ ኪዳነ በርሚንግሃም 29/06/2015

 

ፈሺሉ ኢዩ ጎዕዞኹም

ዘይ-ሰብ 22 ዝኾንኩም

ናይ ፍሹላት መ’ገዲ ምስ ሓዝኩም

ዓይንኹም እንዳ ራኣየ ዝዓወርኩም

እዝንኹም እንዳ ሰምዐ ዝጸመምኩም

ቆሎ ናይ ኢስያስ ዝሓዘኩም

28 June 2015

ዘይ-ሰብ 22 ሰብ መስል ምስልኹም

ምሕረት ካብ ፈጣሪ ይውረደልኩም

ሃገር ሰላም ኣላ እንካበልኩም\

 

ብዕለት 13 ሰነ 2015 ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ዝተዳለወ ዝኽሪ መበል ዓሰርተ ዓመት

ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ብውዕውዕ ኣገባብን ዝኽሪን ናይ

24 June 2015

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን

መበል ዓስራይ ዓመት ምምስራት ሰልፊ ብፍሉይ ኣገባብ ኣብዒሉ

ኣብ’ዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም ዝርከቡ ኣህዛብ ኩሉ ዓመት መጸ ሃገራዊ መዓልቲ ናጽነቶም እንከብዕሉ ብሰላምን ፤ ቅሳነትን ፤ ማዕርነትን ፤ ሓጎስን ብዝመልኦ ኣገባብ ክኸውን አንከሎ ፡

ኣብ ዝኽሪ መበል ዕስራን ኣርባዕተን ዓመት

25 May 2015

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/

16 ግንቦት 2015

2ይ ክፋልን መወዲእታን

ኢሳይያስ፡ ኣብ ገርሂ ልቢታት ኤርትራውያን ዜተሓብአ ቫይረስ ኢዩ። ከምቲ ፈውሲ ዗ይርከበሉ ሕማም ከኣ፡ ዚጊት ንሕና ዯቂ’ዚ ሃገር መድሃኒት ኣይረኸብናሉን።

16 May 2015

ዓመተ 2015 ርሑስ ሮመዳን

 

18 June 2015

ብምኽንያት ጾም ወርሒ ሮመዳን ዓመተ

2015 ፈ 1436 ሂጅሪ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ንኹሉም ኣስላም ዓለም ብሓፈሻ ንኣስላም

ኤርትራውያን ብፍላይ ርሑስ ጾም ወርሒ

ኼርን በረከትን ንኸውንን ይምነ።

 

ጨንፈር ርያድ ዑዉት ሰሚናር ኣካይዱ

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድ ብጅምዓት ዕለት 12.06.2015 ስራሕቲ ጨንፈር

ብዝበለጸ ስልቲ ዝሳላሰለሉ መንገዲ ንምዝታይ ዘኻየዶ ሰሚናር ብዓወት ዛዚሙ።

17 June 2015

24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክሲያዊ ለውጢ

09 May 2015

ማዓልቲ መስዋእቲ ከቢረ ኣብ ርያድ

ጅምዓት ዕለት 3/4/2015 ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ርያድ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣቦ-ስዉኣት ሸኽ ዓ/ቃድር መሓመድ ሳልሕ ከቢረ ብዕለት 28 መጋቢት 1949 ብኢድ ካሓድቲ ዝተፈጸመ መቅተልቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብኽብ ዝበለ ዝኽሪ ኣብዒሉ።

 

09 May 2015

“ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኰሎንን ከባቢአን”ነዚ ክቡር ጽምብል ይበቅዕ ዚበለቶ መግለጽን፣ ንክውንነት ህዝብና ዘንጸባርቕ ኣፍላምን ጽሑፋትን ኣሒ...

19 May 2015

ምንም እንቧ ነውሐ… ድቕድቕ ጸላም ለይቩ

ኯላ እንቧጸበበ ካብ ዓይኒ ሏርፍእ ድቕቕቩ

ካብ ዕሟ'ውን እንቧ ሏሟሟ እንቧ ነውሐ ለይቩ

እወ… እወ ክወግሕ እዩ

23 May 2015

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክሲያዊ ለውጢ፡ ንግዳያት ISIS /ዳዓሽ/ን ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ንዘጋጠመ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣመልኪቱ፡ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ሓዘን ኣካይዱ

 

Copyright @ 2010 - Erinahda.com - All rights reserved

Official Eritrean Nahda Party Website Modified by MA